Company Logo

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

1)    Nazwa i siedziba sprzedającego:
       Zespół Szkół Zawodowych nr 1 25 – 378 Kielce, ul. Zgoda 31
       Tel. 41 361 - 27 – 06 Fax: 41 361 – 27 – 65
       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2)  Przedmiot przetargu:
       Samochód ciężarowy do 3,5 t.
       Marka: ŻUK FS Lublin
       Model pojazdu: 3392
       Nr rejestracyjny TK 6142G
       Rok produkcji 1992 r
       Rodzaj pojazdu furgon
       Nr identyfikacyjny (VIN) SUL 007111NO554133
       Kolor powłoki lakieru – pomarańczowy 1 warstwowy  akrylowy
       Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym
       Moc silnika 2120 ccm/52 kw (71 kw)
       Przebieg: 180818 km
       Data pierwszej rejestracji: 14.02.1992r
3)    Tryb przetargu:
       Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony.
4)    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
       Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 08.02.2012r. do godz. 10:00.
       Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie sprzedającego tj. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 dz. administracji lub ze strony internetowej: WWW.zsz1.kielce.pl.
5)  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
       Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
              - imię i nazwisko lub nazwę oferenta
              - adres siedziby oferenta
              - numer PESEL i NIP oferenta
              - datę sporządzenia oferty
              - cenę ofertową i warunki jej zapłaty
              - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 1
       Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
       Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 08.02.2012r godz. 10:00 w sekretariacie ZSZ nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 w zaklejonych kopertach z napisem, „Przetarg ofertowy nieograniczony” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t.
       Nie otwierać przed dniem 08.02.2012r. godz. 12:00.
6) Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.
       Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 120 zł słownie: sto dwadzieścia złotych należy wpłacić do dnia 07.02.2012r. do godz. 10:00 w kasie siedziby sprzedającego lub na konto nr: 90 1050 1461 1000 0023 5340 0084
       Wyłącznie w pieniądzu.
7) Cena wywoławcza – 1200 zł ( słownie zł: jeden tysiąc dwadzieścia złotych).
8) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.
       Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie zamawiającego tj. Z.S.Z  nr 1 Kielce
       ul. Zgoda 31 w dni robocze od godz. 8:00 do 14:30 od dnia 23.01.2012r
       Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41/361-27-06.
9). Termin zawarcia umowy sprzedaży:
       1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty .
       2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
       3. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

       10). Inne informacje:
              a). Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego.
              b). Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu.
              c). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.
              d). Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
              e). Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
       11). Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
              - uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
       12). Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
              - została złożona po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
              - nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 5 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości. Zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
       13). O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.


Załącznik do pobrania
Powered by Joomla!®. Designed by: top web hosting company web hosting reseller Valid XHTML and CSS.